Initial Name Google Meeting Code Remark Initial Name Google Meeting Code Remark
CKM 陳建民 https://meet.google.com/rcv-rzrw-ots     LST 李思政 https://meet.google.com/bpu-zwrm-gan  
IMW 姚敏華 https://meet.google.com/nsa-bown-bxi     LSF 劉瑞芳 https://meet.google.com/nkr-cyqa-ogi  
CMWD 陳美雲 https://meet.google.com/top-nfok-jcz     WTY 葉靜雯

https://meet.google.com/tub-ybyf-dsj

 
HEI 余肇熙 https://meet.google.com/tcc-rjqy-ctk     TTP 徐翠萍 https://meet.google.com/qkt-qubc-ceh  
BER 關展祺 https://meet.google.com/hvhjarzbpv     LCCL 李智臻 https://meet.google.com/iqo-tnpb-cnr  
VAN 劉寶瑩 https://meet.google.com/xps-muvk-euh     SFM 蕭暉民 https://meet.google.com/sdx-wvhq-jku  
EPP 陳惠芬 https://meet.google.com/dqt-ejir-jxh     TLF 謝蘭鳳 https://meet.google.com/rrc-sask-yuc  
MCW 麥志偉 https://meet.google.com/qmv-reig-bch     TAM 譚樹培 https://meet.google.com/dzg-bvyi-yfc  
TWS 鄧慧詩 https://meet.google.com/wpu-pwrp-azs     CYP 陳奕珮 https://meet.google.com/qxu-wbet-yro  
TSP 譚秀萍 http://meet.google.com/zir-powc-sck     CKS 張景新 https://meet.google.com/gjb-zccx-qau  
TTP 徐翠萍 https://meet.google.com/qkt-qubc-ceh     中三四 GCSE補課(五) 中三四 GCSE補課(五) https://meet.google.com/xcp-wveq-gkv  
WYC 黃應昌 https://meet.google.com/wjs-nxhx-qcj            
WPY 黃寶儀 https://meet.google.com/srg-akym-quj